Utvalget vurderer innberetninger og rapporter som politimestrene oversender til riksadvokaten. I tillegg behandler utvalget enhver klage fra enkeltpersoner eller organisasjoner som mener seg urettmessig utsatt for kommunikasjonskontroll.

Utvalget kan også på eget initiativ ta opp enhver sak eller ethvert forhold i tilknytning til politiets og påtalemyndighetens bruk av kommunikasjonskontroll romavlytting og dataavlesing, som det finner grunn til å behandle. Det skal særlig legges vekt på forhold som har vært gjenstand for offentlig omtale eller kritikk.

Utvalget kontrollerer ikke etterretnings-, overvåknings- og sikkerhetstjenesten.

Utvalget skal bestå av minst tre medlemmer som oppnevnes av Kongen. Dessuten oppnevnes ett eller flere varamedlemmer som skal tiltre utvalget i forfallstilfelle. Lederen for utvalget skal oppfylle de krav som stilles til høyesterettsdommere.

I perioden 2017-2021 består utvalget av:

  • Professor Asbjørn Strandbakken, leder (Bergen)
  • Advokat Marianne Klausen, medlem (Oslo)
  • Tingrettsdommer Brynjulf Moe, medlem (Trondheim)
  • Sivilingeniør Frank Stien, medlem (Arendal)
  • Sorenskriver Unni Sandbukt, medlem (Tromsø)
  • Advokat Trine Buttingsrud Mathiesen, medlem (Hønefoss)
  • Sivilingeniør Einar Lunde, varamedlem (Mandal)
  • Dommerfullmektig Sigrid Nysted, varamedlem (Tromsø)