Utvalget vurderer innberetninger og rapporter som politimestrene oversender til riksadvokaten. I tillegg behandler utvalget enhver klage fra enkeltpersoner eller organisasjoner som mener seg urettmessig utsatt for kommunikasjonskontroll.

Utvalget kan også på eget initiativ ta opp enhver sak eller ethvert forhold i tilknytning til politiets og påtalemyndighetens bruk av kommunikasjonskontroll romavlytting og dataavlesing, som det finner grunn til å behandle. Det skal særlig legges vekt på forhold som har vært gjenstand for offentlig omtale eller kritikk.

Utvalget kontrollerer ikke etterretnings-, overvåknings- og sikkerhetstjenesten.

Utvalget skal bestå av minst tre medlemmer som oppnevnes av Kongen. Dessuten oppnevnes ett eller flere varamedlemmer som skal tiltre utvalget i forfallstilfelle. Lederen for utvalget skal oppfylle de krav som stilles til høyesterettsdommere.

I perioden 2017-2021 består utvalget av:

  • Lagdommer Ingvild Mestad, leder (Oslo, oppnevnt i statsråd 21.september 2018)
  • Advokat Trine Buttingsrud Mathiesen, medlem (Hønefoss)
  • Sivilingeniør Frank Stien, medlem (Arendal, oppnevnt i statsråd 15.juni 2018)
  • Professor Asbjørn Strandbakken, medlem (Bergen)
  • Advokat Marianne Klausen, varamedlem (Oslo)
  • Tingrettsdommer Brynjulf Moe, varamedlem (Trondheim)