Hopp til hovedinnhold

Utvalget utfører sitt arbeid med hjemmel i forskrift for kommunikasjonskontroll. I henhold til forskriftens § 14, skal utvalget kontrollere at politiets bruk av kommunikasjonskontroll, romavlytting og dataavlesing skjer innenfor rammen av lov og instrukser, at bruken begrenses mest mulig, og også at den ikke skjer av hensyn til etterforskning i andre saker enn den som er nevnt i straffeprosessloven §§ 216a eller 216b.

Utvalget skal herunder særlig ha for øye den enkeltes rettssikkerhet.

Kommunikasjonskontrollutvalget utfører ikke kontroll med saker som omfattes av lov om kontroll med etterretnings-, overvåknings- og sikkerhetstjenesten (EOS-loven), jf. straffeprosessloven § 216h første ledd annet punktum.

Utvalget skal kontrollere at de opplysningene som politiet har fått ved kommunikasjonskontrollen, romavlyttingen eller dataavlesingen bare blir brukt på lovlig måte, og at lovens regler om oppbevaring og tilintetgjøring av materiale blir fulgt. Utvalget skal også påse at bestemmelsene om taushetsplikt blir etterfulgt. Utvalget kan ikke bestemme at løpende kommunikasjonskontroll skal avbrytes.

Utvalget skal gå gjennom de innberetninger og rapporter som det mottar fra riksadvokaten.

Utvalget skal innen sitt myndighetsområde behandle enhver klage fra enkeltpersoner eller organisasjoner som mener seg urettmessig utsatt for kommunikasjonskontroll.

Utvalget kan for øvrig av eget tiltak ta opp enhver sak eller ethvert forhold i tilknytning til politiets og påtalemyndighetens bruk av kommunikasjonskontroll, romavlytting og dataavlesing som det finner grunn til å behandle. Utvalget skal herunder særlig legge vekt på forhold som har vært gjenstand for offentlig omtale eller kritikk.

Påtalemyndigheten kan ikke forelegge løpende enkeltsaker for utvalget.