Hopp til hovedinnhold

Behandling av person­opplysninger

Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll (KK-utvalget) skal behandle personopplysningene dine på en lovlig og sikker måte.

Personvernerklæring

Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll (KK-utvalget) skal behandle personopplysningene dine på en lovlig og sikker måte.

KK-utvalget skal kontrollere at politiets bruk av kommunikasjonskontroll, romavlytting og dataavlesing skjer innenfor rammen av lov og instrukser, og at tvangsmiddelbruken begrenses mest mulig.

Etter begjæring fra enkeltpersoner eller organisasjoner skal KK-utvalget kontrollere at opplysningene om vedkommende er behandlet i samsvar med straffeprosessloven, politiregisterloven og kommunikasjonskontrollforskriften. For å gjøre denne oppgaven, må vi samle inn informasjon som også omfatter personopplysninger. Dette gjelder informasjon som innhentes fra politiet og påtalemyndigheten og informasjon som vi får i forbindelse med utredning av saken.

Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til deg som person, slik som navn, kontaktopplysninger og fødselsnummer, men også annen informasjon som kan knyttes til deg mer indirekte.

Personvern i saker som behandles etter straffeprosesslovens regler

KK-utvalget er behandlingsansvarlig for all håndtering av personopplysninger i forbindelse med kontroll som beskrevet i kommunikasjonskontrollforskriften § 15 annet og tredje ledd. Slik kontroll behandles i medhold av reglene i straffeprosessloven.

Sekretariatsfunksjonen for KK-utvalget tilligger Statens sivilrettsforvaltning. Sekretariatet bistår utvalget i behandlingen av personopplysninger.

Personvernregelverket gjør unntak for saker som behandles og avgjøres i medhold av straffeprosessloven. Dette unntaket finner du i personopplysningsloven § 2 annet ledd bokstav b.

Dette betyr at mye av behandlingen av personopplysninger som gjøres av KK-utvalget i kontrollsammenheng er unntatt fra personvernregelverket, dvs. personvernforordningen (GDPR) og den norske personopplysningsloven.

KK-utvalgets behandling av personopplysninger

Det er straffeprosessloven som styrer hvordan personopplysninger behandles i straffesaker, og hvem som har innsyn. Arkivloven setter regler for lagring, oppbevaring og sletting.

KK-utvalget behandler personopplysninger som er nødvendige for å utføre sine oppgaver, som fremgår av kommunikasjonskontrollforskriften. Dette gjelder opplysninger som:

  • Opplysninger om identitet (navn, fødselsnummer mv.)
  • Kontaktinformasjon (bostedsadresse, e-postadresse mv.)
  • Personopplysninger fra politiet og påtalemyndigheten i de tilfeller slike opplysninger er av betydning for utredningen av enkeltsaker.

Personopplysningene KK-utvalget behandler kan utvalget få på ulike måter. Det kan være informasjon du selv gir oss ved bruk av e-post, brev eller telefon. Det kan være opplysninger fra andre offentlige etater, slik som politiet og påtalemyndigheten. Utvalget kan innhente opplysninger om deg fra offentlige registre slik som Folkeregisteret. Utvalget kan også hente inn informasjon fra offentlig tilgjengelige kilder.

Du har krav på innsyn i KK-utvalgets dokumenter etter straffeprosesslovens alminnelige regler, men utvalget kan unnta dokumenter som den har utarbeidet for sin interne saksforberedelse. Opplysninger som er underlagt taushetsplikt i lov eller medhold av lov, er unntatt innsyn. Dette fremgår av offentlighetsloven § 13.

Alle KK-utvalgets medlemmer, samt ansatte i sekretariatet, har taushetsplikt etter reglene i straffeprosessloven § 216i.

Lagring og oppbevaring av personopplysninger

Personopplysningene KK-utvalget behandler beskyttes med fysiske og elektroniske sikringstiltak, som inkluderer tilgangsstyring og passordbeskyttelse. Etter at saken er avsluttet, vil den bli arkivert i vårt sak- og arkivsystem. Plikt til arkivering følger av arkivloven med tilhørende forskrifter.

KK-utvalgets behandling av generelle henvendelser

KK-utvalget mottar noen generelle henvendelser som ikke er knyttet til kontrollsaker. Også slike henvendelser kan inneholde personopplysninger. Sekretariatet for KK-utvalget tilligger Statens sivilrettsforvaltning (SRF), og personopplysninger i forbindelse med generelle henvendelser behandles i tråd med SRFs retningslinjer for personopplysninger. For generelle henvendelser vises det derfor til SRFs personvernerklæring.